اعلام سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک کردستان

از مرحله بحرانی‌ای می‌گذریم که تاریخ برای انسانیت همراه با فرصت پیشرفت‌های بزرگ، خطرات جدیی را در درون هم به‌همراه داشته، در خاورمیانه، وضعیت و کائوسی جدی که به‌عنوان جنگ جهانی سوم نامگذاری شده در جریان بوده و کردستان نیز در مرکز این چالش‌ها و درگیری‌ها قرار گرفته است. علی‌رغم مقاومت محدود ستاتوی سیاسی کهنه، […]