خط‌مشی مدیریت سازمانی و مبارزه آن در PKK

اگر حزبی حقیقا بخواهد كه به معیارهای واقعی یك حزب دست‌یافته و سطح ایدئولوژیك ـ سیاسی كلی‌اش را به سیاستی پراكتیكی متحول سازد، آن هنگام یكی از اساسی‌ترین موضوعاتی كه بایستی حل نماید، مسئله مدیریت است. زیرا در كنار هر ساختار ایدئولوژیك و سیاسی، ساختاری سازمانی نیز مورد نیاز می‌باشد. هر ایدئولوژی و سیاست نیازمند […]

چگونه باید زیست؟

معمولا یكی از اساسی‌ترین مسائل مطرح در هر انقلابی، در باب چگونه زیستن است. از یك نظر خواسته‌ی رهایی از نوع حیات مرسوم که با سنت‌ها تا حد ممكن متعصب شده، مجالی به پیشرفت‌ها نداده و در مقابل زندگی مانع‌سازی می‌نماید جوابگویی به پرسش مذكور است و از منظری دیگر كسی كه به جای آن […]