به فروغ شب‌های تیره‌ و تار؛ رهبر آپو

  «از آن روزیكه نامت را شنیده‌ام و تو را شناخته‌ام، احساس زندگی می‌كنم. می‌دانم كه چه كسی هستم و باید چگونه زندگی كنم. فكر و اندیشه‌ی تو، مرا ‫به من شناساند و یادم داد كه با معنا زندگی كنم. تو الفبای آزادی و رستگاری را به من آموختی. در مكتب تو هر اندازه رنج […]